افسردگی چیست؟

0
213

“سرطان خاموش” یا به نوعی همان”افسردگی یا سرماخوردگی روانی”یکی از شایع ترین مشکلات روان پزشکی است. خانواده و دوستان به افسردگی خود شخص واکنش های متفاوتی نشان می دهند، مسلم است که همه دلسوزانه می خواهند به بهبودی فرد افسرده کمک کنند ولی متاسفانه در بسیاری از موارد به علت عدم آگاهی کافی، کمک های دلسوزانه انها به تشدید بیماری دامن می زند.
برخی از اطرافیان با سرزنش یا نصیحت های مختلف از قبیل: به خودت بیا، تو باید قوی باشی،مشکل نداری، به خودت تلقین نکن،دارو لازم نداری، از این حالات و کسلی هات خسته شدیم سعی در ایجاد انگیزه و حرکت در فرد میکنند.

اگرچه غمگینی یکی از خصوصیات و نشانه های اصلی افسردگی است ولی در بسیاری از موارد افسردگی نیست. به ناراحتی های عاطفی که به دنبال موقعیت های ناگوار زندگی بروز می کند مثا :در پی از دست دادن موقعیت شغلی، عدم موفقیت در امتحان، یا دوری از وطن یا از دست دادن دوست، حزن و اندوه می گویند. در این مواقع غمگینی نه تنها یک بیماری نیست بلکه یک واکنش طبیعی در برابر موقعیت و شرایط نامطلوب است و اگر در شخصی این حالت نباشد غیر طبیعی است. در زمان غم و اندوه فرد مسیٔولیت ها و نیازهای روزمره را خود انجام میدهد و از زندگی اش به نسبت لذت می برد و بیش ازدو هفته طول نمیکشد در غم و اندوه معمولی هنوز زندگی معنی دار است. در زمان غمگینی هنوز ، لذت، فعالیت و امید بهزندگی وجود دارد.
در سیستم فکری فرد طبیعی همه چیز نسبی است و وقتی برخاف میل و خواسته اش باشد به بن بست و انتهای خط نمی رسد. غم اندوه معمولی یک طول مدت معمولی محدود است که شامل چند روز یا دوهفته است. اما حالا که معنای غم و اندوه را متوجه شدیم می خواهیم بدانیم پس افسردگی چیست؟ بین افسردگی و غمگینی فرق بزرگی وجود دارد و متاسفانه در بسیاری از موارد، ما غمگینی زودگذر را بر روی خودمان برچسب افسردگی میزنیم.

غم و ناراحتی های جدید به معنی افسردگی است و از نظر علمی (روانشناسی) و روانپزشکی افسردگی همان سرماخوردگی و یک نوع بیماری و اختال قابل درمان است که در آن ناخوشی روحی و روانی که اغلب به صورت غم و گرفتگی است که باعث می شود جسم و جان و بسیاری از جوانب فردی و اجتماعی شخص بیمار را تحت الشعاع قراردهد و خواب و خوراک وزندگی طبیعی را از فرد بیمار می گیرد و این ناراحتی ها و علائم پیش ازدوهفته طول می کشد.
افسردگی یاسرماخوردگی روانی یکی از شایع ترین بیماری روانپزشکی است که خانمها را بیشتر از آقایان گرفتار می کند. تقریبا در سراسر جهان و در همه ی کشورها و فرهنگ ها دیده شده است که شیوع اختال در زنان بیشتر از مردان است. علل این تفاوت در تفاوت های هورمونی تاثیرات زایمان و متفاوت بودن فشارهای روانی، اجتماعی زنان و مردان است.
غیر از فرد بیمار، خانواده، همسر، و دوستان و محیط کار تحت تاثیر این بیماری قرار می گیرند ولی خوشبختانه قابل درمان است. در افسردگی قابلیت زندگی تعریف می شودو همه چیز برای فرد معنی می شود. هم درها را به روی خود بسته می بیند و امید و تاش برای بهبود و روز بهتری وجود ندارد. در سیستم فکر فرد افسرده قانون همه یا هیچ شکل گرفته است و به نظر او همه چیز یا سیاه است و یا سفید و یا خوب وعالی است و یا بد و افتضاح.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here