خانهخدمات روانشناسی

خدمات روانشناسی

روانشناسی گشتالت

گشتالت و به تبع آن روانشناسی گشتالت یکی از از شاخه‌های مهم روانشناسی است که پیروان مخصوص به خود را دارد. اما اینکه روانشناسی گشتالت چیست و به چه شکلی کار می‌کند را در این مطلب به...

روانشناسی مشتری مداری

مشتری مداری یک رویکرد تجاری است که نیازهای مشتریان را بر نیازهای کسب و کار ترجیح می‌دهد.  شرکت‌هایی که بر اساس روانشناسی  مشتری مداری فعالیت می‌کنند، از این موضوع آگاهند که هیچ کسب و کاری رونق نخواهد...

اصول روانشناسی

اصول روانشناسی از جمله مسائل مهمی است که در صورت تمایل به مطالعه و فعالیت در حوزه روانشناسی نیاز است هر فردی آن را بداند و حول آن مطالعات و پژوهش داشته باشد. در واقع اشراف به...

روانشناسی تجربی

روانشناسی تجربی یکی از مهم ترین روش های تحقیقی در این حوزه است که از گذشته های دور مورد اهمیت قرار داشت.  این روش با استفاده از راهکارهای علمی و تحقیق کردن در مورد ذهن و رفتارهای...

روانشناسی شناختی

ذهن انسان شبکه ای جذاب از افکار، خاطرات و ادراک است. روانشناسی شناختی به مطالعه این موضوع می‌پردازد که چگونه این فرآیندهای ذهنی ممکن است بر رفتار انسان اثر گذار باشد. این مقاله به بررسی بیشتر درباره...

باید خوانده شود!